Konstantinos Chadios

Partner

Jannis Aivatzidis

Senior Architect

Kostas Papachristou

Civil Engineer

Peny Papargyropoulou

Senior Architect

Elena Mitkaki

Architect

Konstantinos Lavranos

Architect

Evdokia Patkou-Pitsalidou

Architect

Amalia Stavropoulou

Interior Designer

Thanos Stavels

Architect

Yannikos Vassiloulis

Architect

Manos Markakis

Architect

Giorgos Georgopoulos

Civil Engineer